پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پسرانه ارس آموزش، رشد، سلامت

اهداف

ارائه برنامه آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
توسط جناب آقای مجتبی تکبیری مدیر محترم #پیش_دبستان_و_دبستان_غیردولتی_ارس
چهار حوزه اصلی اهداف دبستان به شرح زسر است:
_حوزه آموزشی
_حوزه پرورشی
_حوزه پژوهشی
_حوزه مهارتی
که توضیحات هر چهار محور را در ویدیو خواهید دید