کلاس پنجم دبستان ارس آموزگاران: آقای شجاعی، خانم ها: درویشی، وحیدی نیا