معاونت فناوری دبستان ارس آموزش، رشد، سلامت

کارگاه فیلم سازی من

 پروژه منظومه شمسی متعلق به سروش رفیعی پایه دوم

 پروژه ایران شناسی با الفبا متعلق به بهراد ترقی پایه اول

 

پروژه انسان های نخستین متعلق به شهاب مظفری پایه اول

 

پروژه سنگ ها متعلق به پندار شریعت پناهی پایه اول

پروژه الفبا متعلق به رایان فدایی پایه اول