واحد بهداشت دبستان ارس آموزش، رشد، سلامت

هفته سلامت

شرکت در مسابقه تولید محتوا هفته سلامت با موضوع کرونا و کسب مقام اول در منطقه

توضیح و توجیه دانش آموزان برای پیشگیری از انتقال ویروس

اجرای طرح دهان و دندان عاری از پوسیدگی

با تشکر از خانم دکتر ندا ابراهیمی 1398/11/14

معاینات مقدماتی

ادیو متری (شنوایی سنجی) 

تست شنوایی سنجی به منظور اطمینان از سلامت شنوایی دانش آموزان


بینایی سنجی

تست بینایی از تمامی دانش آموزان